Poniżej przedstawiamy nasz Regulamin Świadczenia Usług, stanowiący podstawę wszystkich usług świadczonych przez Centrum Pralnicze i Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o. za pomocą  diwu.pl, który jest sklepem przeznaczonym wyłącznie dla przedsiębiorców, w którym oferujemy każdemu przedsiębiorcy indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na diwu.pl sprzedajemy gotowe produkty lecz zaprojektowane (zafarbowane) według wyboru Klienta.

 

 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG WWW.DIWU.PL

 

DZIAŁ I

WSTĘP

 

§ 1

Używane w regulaminie definicje

 

1.      Użyte w regulaminie definicje, które poznać będzie można po tym, iż każdorazowo wyróżnione będą w poniższym tekście kursywą, mają zawsze następujące znaczenie: 

1.1.            adres poczty elektronicznej usługodawcy – to [CENTRUM PRALNICZE I BADAWCZO ROZWOJOWE SP.ZO.O. ul. 3 Maja 64/66 93-408 ŁÓDŹ],

1.2.            dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy,

1.3.            formularz konta – formularz w sklepie, umożliwiający rejestrację konta,

1.4.            formularz zamówienia – formularz w sklepie, służący do złożenia zamówienia,

1.5.            gość – jest to klient, który korzysta ze sklepu bez zalogowania do konta i który może przeglądać zawartość sklepu i składać zamówienia na produkty,

1.6.            hasło – jest to ciąg dowolnych liter i cyfr, wybieranych przy rejestracji konta swobodnie przez zarejestrowanego użytkownika, a następnie wprowadzonych przy logowaniu się do konta,

1.7.            klient – to osoba fizyczna, która prowadzi działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lecz posiadająca zdolność prawną, korzystającą ze sklepu jako gość albo jako zarejestrowany użytkownik, która wpisana jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i poprzez sklep zawiera umowę z usługodawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą,

1.8.            konto – jest to funkcja sklepu, po aktywowaniu której poprzez rejestrację i zalogowanie się do niej (przy użyciu loginu i hasła) zwiększa się funkcjonalność sklepu, jak również ułatwione jest zawieranie z usługodawcą umów sprzedaży i umów o dzieło,

1.9.            login – jest to adres poczty elektronicznej klienta używany przy wypełnianiu formularza zamówienia oraz przy rejestracji i logowaniu się do konta,

1.10.        produkt/y – gotowe rzeczy ruchome oferowane przez usługodawcę do sprzedaży zaprojektowane przez klientów według oferowanych przez usługodawcę funkcji (efektów farbowania), w których zmian będzie dokonywał usługodawca, w ramach wykonania umowy o dzieło, za pośrednictwem sklepu,

1.11.        przesyłka – to produkty zapakowane i przesłane klientowi, na podstawie złożonego przez niego zamówienia,

1.12.        przewoźnik – to podmiot dostarczający produkty od usługodawcy do klienta,

1.13.        regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem [WWW.DIWU.PL],

1.14.        sklep – jest to platforma teleinformatyczna w postaci strony www, działająca pod adresem www.updiwu.pl i będąca własnością usługodawcy, za pośrednictwem której prowadzona jest dla klientów sprzedaż produktów, oferowanie produktów oraz kontakt między usługodawcą a klientami,

1.15.        tickbox – jest to funkcja sklepu w postaci pola, które po kliknięciu zostaje zaznaczone i umożliwia klientowi złożenie określonego, opisanego bezpośrednio przy polu, oświadczenia woli,

1.16.        umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktów, zawarta pomiędzy usługodawcą a klientem, na skutek złożenia przez klienta zamówienia, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

1.17.        umowa o dzieło – umowa zgodnie z którą usługodawca wykona na rzecz klienta usługi polegające na wskazanych przez klienta zmianach odzieży polegających na naniesieniu efektu farbowania, będącej własnością usługodawcy, celem wykonania umowy,

1.18.        usługi elektronicznesą to świadczone nieodpłatnie przez usługodawcę na rzecz klientów usługi, w rozumieniu art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.), na zasadach określonych w regulaminie,

1.19.        usługodawca – to Centrum Pralnicze i Badawczo Rozwojowe Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000652751, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON:       366077602, NIP: 7252167826, bez względu na to czy zawiera z klientem umowę sprzedaży czy umowę o dzieło,

1.20.        zamówienie – to oświadczenie woli klienta, iż zamierza on zawrzeć z usługodawcą umowę sprzedaży lub umowę o dzieło określonych produktów,

1.21.        zarejestrowany użytkownik – to klient, który korzysta ze sklepu po rejestracji i zalogowaniu się do konta i który może zarówno przeglądać zawartość sklepu  jak i składać zamówienia na produkty.

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1.      Regulamin ma zastosowanie do umów sprzedaży i umów o dzieło zawartych z usługodawcą.

2.      W regulaminie określone zostały zasady funkcjonowania sklepu, prowadzenia przez usługodawcę działalności za pośrednictwem sklepu poprzez sprzedaż produktów lub wykonywania umów o dzieło, w tym zasady składania przez klienta zamówień, zasady zawierania umów sprzedaży i umów o dzieło, zasady uiszczania przez klientów ceny za produkty, zarządzanie danymi klienta, prawa i obowiązku usługodawcy i inne. Jest on regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.). Przystąpienie do składania zamówienia oznacza jednoznaczne zaakceptowanie Regulaminu.

3.      Zawierać z usługodawcą umowy sprzedaży lub umowy o dzieło mogą klienci:

3.1.      będący osobami fizycznymi posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych,

3.2.      będący osobami prawnymi,

3.3.      będący jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej, lecz posiadającymi zdolność prawną,

- którzy wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dawniej Ewidencji Działalności Gospodarczej) lub do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i

- poprzez sklep zawierają umowę z usługodawcą w celu związanym bezpośrednio bądź pośrednio z prowadzoną przez siebie działalnością zawodową lub gospodarczą.

4.      Klient zobowiązuje się do:

1)      niewykorzystywania sklepu ani jakiejkolwiek jego części do wykonywania jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym lub sprzecznych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jak też do dostarczania jakichkolwiek treści o takim charakterze;

2)      nierozsyłania oraz nieumieszczania informacji handlowych klasyfikowanej jako spam;

3)      wykorzystywania treści umieszczonych w sklepie internetowym wyłącznie do użytku osobistego.

5.      Spełniając obowiązek o jakim mowa w art. 6 pkt 1) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, usługodawca wskazuje, iż do ryzyka związanego z korzystaniem z usług elektronicznych, należy zaliczyć przede wszystkim wirusy i robaki komputerowe, programy szpiegujące (ang. spyware), trojany, dialery, a nadto bezprawne działania osób trzecich wymierzone w sklep, polegające np. na włamaniach do systemu lub atakach na witrynę sklepu, mogące między innymi zakończyć się utratą lub bezprawnym wykorzystaniem danych. Usługodawca podejmuje wszelkie niezbędne i przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa działania mające na celu zminimalizowanie szansy wystąpienia jakiegokolwiek z powyższych ryzyk, przy korzystaniu przez klientów ze sklepu. Usługodawca udzieli klientom bardziej szczegółowym informacji odnośnie konkretnych zagrożeń w razie skierowania do niego zapytania w tym przedmiocie.

6.      Przeglądanie produktów i oferowanych umów o dzieło wyświetlanych w sklepie nie wymaga założenia konta i zalogowania do niego i jest dostępne zarówno dla klientów będących gośćmi jak i zarejestrowanymi użytkownikami.

7.      Zamawianie produktów dostępne jest dla:

7.1.   gości,

7.2.   zarejestrowanych użytkowników.

8.      Klient może kontaktować się z usługodawcą w szczególności poprzez:

8.1.  adres poczty elektronicznej usługodawcy, [diwu@diwu.pl],

8.2.  drogę pocztową na adres usługodawcy: [Centrum Pralnicze i Badawczo Rozwojowe sp.zo.o.], ul. 3 Maja 64/66, 93-408 Łódź;

8.3.  sklep,

8.4. komunikator na stronie internetowej sklepu.

9.      W przypadku złożonego przez klienta zamówienia na podstawie którego produkt ma być wytworzony (naniesiony efekt farbowania), usługodawca zastrzega sobie prawo do dostarczenia +/- 10% mniejszej ilości sztuk względem złożonego przez klienta zamówienia z uwagi na potencjalne ryzyko uszkodzenia znakowanej odzieży podczas procesu technologicznego użytego do konkretnego zamówieniabez ponoszenia przez usługodawcę odpowiedzialności z tego tytułu. Usługodawca zastrzega również, że z uwagi na  proces technologiczny, może wystąpić odchył wielkościowy, kolorystyczny, gramatury oraz kroju odzieży w wysokości do +/- 10% danego zamówienia, oraz odchył umiejscowienia, dokładności odwzorowania wzoru, odchył kolorystyczny oraz wielkościowy nadruku do +/-20% danego zamówieniabez ponoszenia przez usługodawcę odpowiedzialności z tego tytułu. Obostrzenia, o których mowa w § 2 ust. 9 regulaminu wynikają ze skomplikowanego procesu produkcyjnego zamówienia i niemożliwych do przewidzenia ewentualnych skutków zastosowanej technologii (w tym również skutków i efektów wizualnych, mogących inaczej wyglądać niż odbiorca sobie to wyobrażał, inne ułożenie dziur i ich wielkość względem projektu, wielkość i kształt wszystkich dostępnych w sklepie efektów barwiarski), za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

10.  Klient składając dane zamówienie  przyjmuje do wiadomości, że nazewnictwo i wymiary oraz wygląd podglądowy produktów, które oferuje usługodawca są symboliczne i nie podlegają żadnym normom. Jakiekolwiek odniesienie w rzeczywistości na podstawie tych określeń jest niemożliwe. Wymiary w obrębie jednego rozmiaru mogą się różnić między sobą i nie należy sugerować się podobieństwami w przypadku porównywania dwóch różnych modeli tego samego gatunku  w tym samym rozmiarze. Dotyczy to również kolorów, które mogą się różnić w zależności od sztuki. Różnice kolorystyczne dotyczą także porównania względem zakupionego produktu a kolorów zaprezentowanych we wzorniku. Jest to podyktowane tym, iż nie jest możliwe odwzorowanie realnych kolorów na monitorze komputera czy na papierze. Nazwy kolorów są indywidualnymi nazwami symbolicznymi nadanymi przez usługodawcę. Wyżej wskazane różnice nie podlegają reklamacji.

11.  Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczania bądź pozbawienia klienta prawa do korzystania z usług Sklepu internetowego, z trybem natychmiastowym w przypadku naruszania przez klienta zasad i warunków regulaminu. Prawo to jest stosowane bezwzględnie w przypadku:

1)      Naruszenia przez klienta dóbr osobistych osób trzecich a w szczególności dóbr innych klientów sklepu;

2)      Usługodawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia złożonego przez sklep w przypadku stwierdzenia wykorzystywania błędów spowodowanych funkcjonowaniem sklepu internetowego, np. złe naliczanie cen, złe zliczenie sumy produktów.

 

§ 3

Ceny

 

1.      Wszelkie ceny, wyświetlane w sklepie:

1.1.  są podawane w złotych polskich (PLN) lub innej walucie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

1.2.  zawierają odpowiedni podatek VAT (są cenami brutto),

1.3.  nie zawierają kosztów dostawy do klienta.

2.    Do wszystkich cen, wyświetlanych w sklepie, należy doliczyć koszt dostawy od usługodawcy do klienta, chyba że klient zdecydował się odebrać produkt osobiście. Koszt dostawy do klienta zależny jest od wybranego przez klienta sposobu dostawy produktu i wyświetlany jest przed złożeniem zamówienia.

3.    Jeżeli więc klient chce poznać łączną cenę produktu i jego dostawy powinien on postępować w sposób wskazany w sklepie, w szczególności:

3.1.      wybrać produkt (w ramach umowy sprzedaży lub umowy o dzieło), poprzez przyciśnięcie przycisku „Dodaj do Koszyka” lub innego o tym samym  znaczeniu,

3.2.      kliknąć przycisk oznaczony znakiem koszyka, wskazujący liczbę znajdujących się tam produktów lub inny o tym samym  znaczeniu,

3.3.      wybrać sposób dostawy produktów,

3.4.      wybrać sposób płatności za produkt.

 

§4

Promocje

 

1.      Usługodawca, w wybranym przez siebie zakresie i czasie, może przeprowadzać wszelkiego rodzaju promocje.

2.      Każdorazowo promocja będzie zawierała swój własny regulamin, chyba że polegać będzie ona wyłącznie na obniżeniu, na określony czas, ceny konkretnych produktów. W przypadku gdy dana promocja będzie posiadała regulamin link do niego wyświetlany będzie w sklepie.

 

§ 5

Rejestracja konta

 

1.      Rejestracja konta jest zawsze dobrowolna, jednakże klienci, którzy nie zdecydują się na jego zarejestrowanie będą mogli wyłącznie przeglądać zawartość sklepu oraz dokonywać zamówień na produkty, nie będą zaś korzystać z innych zalet konta.

2.      Dla założenia konta niezbędne jest:

2.1.     wypełnienie formularza konta, poprzez podanie wskazanych tam danych, takich jak:

a.      Imię i Nazwisko,

b.      Firma klienta,

c.       NIP lub KRS klienta,

d.      E-mail,

e.       Telefon,

f.        Ulica i numer domu,

g.      Adres siedziby przedsiębiorstwa,

h.      Miasto,

i.        Kod pocztowy,

2.2.     zaakceptowanie regulaminu, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,

2.3.     złożenie oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,

2.4.     wybranie hasła i powtórzenie wybranego hasła,

2.5.     kliknięcie przycisk „Zarejestruj” lub innego, o tym samym znaczeniu. 

3.      Po prawidłowym wypełnieniu formularza konta i kliknięciu przycisku „Zarejestruj” lub innego, o tym samym znaczeniu, klient uzyskuje status zarejestrowanego użytkownika, a usługodawca przesyła klientowi dokonującemu rejestracji na jego login (adres e-mail) potwierdzenie dokonania rejestracji i regulamin.

4.      Formularz konta wyświetla się po kliknięciu widniejącego w sklepie przycisku „Rejestracja” lub innego, o tym samym znaczeniu.

5.      W przypadku niepodania któregokolwiek z danych pojawiających się w formularzu konta, wyboru hasła, lub niezaznaczenia któregokolwiek z tickboxów, o których mowa w tym paragrafie rejestracja konta nie będzie możliwa.

6.      Po zarejestrowaniu konta, klient może każdorazowo zmienić dane, podane przy jego założeniu, poprzez kliknięcie przycisku Zmień dane dostępnego po kliknięciu przycisku „Moje Konto”, lub w inny sposób dostępny w sklepie. Szczegółowe postanowienia co do danych klientów zawarte są w Dziale III regulaminu.

7.      Jeden klient może posiadać tylko jedno konto. Jest ono dostępne po podaniu loginu i hasła.

 

DZIAŁ II

 PRZEPISY OGÓLNE O UMOWIE SPRZEDAŻY I UMOWIE O DZIEŁO

 

§6

Procedura składania zamówienia przez klienta

 

1.      Klient może poprzez sklep złożyć zamówienie wyłącznie na produkt, który jest dostępny w zasobach usługodawcy, w chwili składania zamówienia przez klienta, zgodnie z informacją o dostępności danego produktu, umieszczoną w sklepie, a następnie zaprojektowanie produktu poprzez wybranie oferowanego przez usługodawcę efektu farbowania .

2.      Klient, celem upewnienia się, iż dany produkt jest dostępny w zasobach usługodawcy, może skierować do usługodawcy zapytanie:

2.1.na adres poczty elektronicznej usługodawcy,

2.2.za pośrednictwem sklepu,

2.3.za pośrednictwem komunikatora na stronie internetowej sklepu.

3.      Klient, celem złożenia zamówienia na wybrany przez siebie w sklepie  produkt, powinien postępować zgodnie z zaleceniami i sposobem funkcjonowania sklepu, w szczególności zaś powinien:

3.1.     upewnić się, iż dany produkt jest dostępny w zasobach usługodawcy, w sposób określony w ust. 1 lub 2 tego paragrafu,

3.2.     kliknąć przycisk „Dodaj Do Koszyka” lub inny, o tym samym znaczeniu,

3.3.     wypełnić formularz zamówienia, poprzez wskazanie:

a.      Imienia i Nazwiska,

b.      Firma klienta,

c.       NIP lub KRS klienta

d.      Ulicy i numeru domu,

e.       Adres siedziby przedsiębiorstwa,

f.        Miasta,

g.      Kodu pocztowego,

h.      Telefonu,

i.        adresu e-mail,

3.4.     wybrać dane do wysyłki,

3.5.     wybrać sposób dostawy,

3.6.     wybrać sposób płatności,

3.7.     złożyć oświadczenie o:

a.       zapoznaniu się z treścią regulaminu oraz wyrazić zgodę na związanie jego treścią, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,

b.      złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu promocji oraz wyrazić zgodę na związanie jego treścią, jeżeli taki regulamin obowiązuje, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,

c.       złożyć oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie swoich danych osobowych i o prawdziwości tych danych, poprzez kliknięcie odpowiedniego tickboxa,

3.8.      W przypadku złożonego przez klienta zamówienia na podstawie którego produkt ma być wytworzony w ramach oferowanych przez usługodawcę funkcji farbowania, aby doszło do realizacji zamówienia klient powinien nadto w sposób odpowiedni wypełnić formularz zamówienia, a w tym jednocześnie:

a.      dokonać wyboru usługi,

b.      dokonać wyboru asortymentu,

c.       dokonać wyboru ilość asortymentu,

d.      dokonać wyboru rozmiaru asortymentu,

e.       dokonać wyboru kolorystyki,

f.        dokonać wyboru techniki farbowania, spośród dostępnych:

a)      vintage wash

b)      vintage dye

c)      cold dye

d)      reactive dye

e)      hand made

f)       tie dye

g)      ombre

 

g.      dokonać wyboru wielkości nadruku i jego umiejscowienie,

h.      dokonać wgrania wybranej grafiki/logotypu wgranego w formacie PFD lub JPG,

i.        dokonać akceptacji ryzyka przedstawionego przez usługodawcę w związku realizacją danego zamówienia,

j.        dokonać pełnej przedpłaty za złożone zamówienie poprzez skorzystanie z szybkich płatności lub tradycyjnego przelewu

- przy czym usługodawca może się wstrzymać z realizacją tego rodzaju zamówienia do czasu jednoczesnego dokonania przez klienta wszystkich ww. czynności, a w tym do czasu zaksięgowania przez usługodawcę zapłaty za zamówienie;

3.9.kliknąć przycisk „Zamów z obowiązkiem zapłaty”.

4.      Klient, przy składaniu zamówienia, może złożyć oświadczenie woli, poprzez zaznaczenie odpowiedniego tickboxa, o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera e-mail, a więc wiadomości e-mail informujących o ofercie handlowej u usługodawcy oraz przetwarzaniu swoich danych osobowych w tym zakresie, jeżeli usługodawca oferuje taką możliwość.

5.      Klient może w każdej chwili cofnąć swoje zgody, o których mowa w niniejszym paragrafie, poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia woli do usługodawcy.

6.      Procedura składania zamówienia kończy się kliknięciem przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” przez klienta, co równoznaczne jest z zawarciem pomiędzy usługodawcą, a klientem umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, wybranych przez klienta produktów.

§ 7

Procedura realizacji umowy sprzedaży i umowy o dzieło

 

1.      Po kliknięciu przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty” na login (adres e-mail) klienta przesyłane jest:

1.1.      potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z dodatkowymi informacjami,

1.2.      regulamin.

2.      Klient zawsze może skontaktować się z usługodawcą by uzyskać aktualne informacje o realizacji umowy sprzedaży lub umowy o dzieło.

3.      Usługodawca może każdorazowo dokumentować stan pakowanych do przesyłki produktów, materiałów do umów o dzieło otrzymanych od klienta, jak i samej przesyłki.

4.      Usługodawca najczęściej wysyła przesyłkę w terminie od 2 do 10 dni roboczych, termin ten nie dotyczy jednak realizacji umów o dzieło. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 jako pierwszy dzień realizacji mają przypisany następny dzień roboczy następujący po dniu złożenia i opłacenia zamówienia. W porach o zwiększonej liczbie zamówień (święta, sytuacje nadzwyczajne) czas ten może zostać wydłużony do 14 dni roboczych.

5.      Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przesyłki i znajdujących się w niej produktów przechodzi na klienta z chwilą jej wydania przewoźnikowi.

6.      W wyjątkowych wypadkach, powodujących wydłużenie realizacji umowy sprzedaży lub umowy o dzieło, np. gdy z winy klienta usługodawca nie został powiadomiony o ukrytych aspektach produkcyjnych niemożliwych do wychwycenia przed realizacja zamówienia lub przy potrzebie uzupełnienia stanu magazynowego lub sprowadzeniu zamówionego produktu lub oczekiwania na dostawę barwników, środków pomocniczych potrzebnych do realizacji zamówienia, usługodawca zastrzega sobie, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, możliwość wydania produktu lub przesyłki klientowi w terminie dłuższym niż 30 dni od kliknięcia przez klienta przycisku „Zamów z obowiązkiem zapłaty”, o którym klient zostanie powiadomiony e-mailem. Opóźnienie usługodawcy w wykonaniu umowy sprzedaży i umowy o dzieło w ustalonym terminie nie upoważnia klienta do odstąpienia od umowy.

7.      Uprzejmie informujemy, iż przed odebraniem przesyłki klient ma obowiązek dokładnie sprawdzić jej stan, w tym otworzyć ją jeszcze w obecności przewoźnika zgodnie z ustawą z dnia 5 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst pierwotny: Dz. U. 1984 r. Nr 53 poz. 272), a w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek naruszeń przesyłki lub produktów do niej zapakowanych powinien niezwłocznie poinformować o tym fakcie przewoźnika i zażądać od niego sporządzenia na miejscu odpowiedniego protokołu szkodowego w formie pisemnej, dokumentującego naruszenia i podpisanego przez przewoźnika. Sprawdzenie przesyłki może podlegać dodatkowej opłacie według cennika przewoźnika. Procedura opisana powyżej jest obowiązkowa i odbywa się wyłącznie na koszt klienta. Niewykonanie przez klienta powyższego obowiązku pozbawia klienta możliwości dochodzenia wszelkich roszczeń wobec usługodawcy.

 

§ 8

Zmiana zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży i umowy o dzieło.

 

1.      Umowa sprzedaży i umowa o dzieło zawierana jest za pośrednictwem sklepu internetowego poprzez dokonanie wyboru produktu, jego specyfikacji i wykonaniu komunikatów wynikających z wyświetlanych bądź zawartych informacji na stronie www.diwu.pl.

2.      Klient ma możliwość modyfikacji zamówienia oraz udostępnianych danych do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia. Wszystkie komunikaty dotyczące składania zamówienia oraz danych osobowych wyświetlane są na stronie sklepu.

3.      Po przygotowaniu zamówienia, uzupełnieniu potrzebnych danych i sfinalizowaniu zamówienia poprzez stronę sklepu wyświetli się informacja z podsumowaniem zamówienia – jest to między innymi opis towarów, łączna kwota za realizację zamówienia oraz wszystkie inne koszty ponoszone przez klienta.

4.      Sfinalizowanie zamówienia jest jednoznaczne z oświadczeniem woli zawarcia umowy sprzedaży i umowy o dzieło zgodnej z postanowieniami regulaminu pomiędzy klientem a usługodawcą.

5.      Klient nie może zmieniać ani anulować złożonego już zamówienia, może wyłącznie złożyć zamówienie nowe, co nie anuluje jednak wcześniejszego zamówienia.

 

 

§ 9

Sposób dostawy

 

1.        Usługodawca realizuje dostawy zamówionych produktów na adres znajdujący się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej wyłącznie za pomocą:

1.1.   Przewoźnika,

1.2.   klient może również wybrać opcję odbioru w siedzibie usługodawcy. Jest to opcja bezpłatna.

2.        Podane w § 9 ust. 1 sposoby dostawy i ceny mają zastosowanie wyłącznie do adresów dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli klient zamierza zamówić produkt na adres znajdujący się poza tym terytorium powinien skontaktować się indywidualnie z usługodawcą.

3.        Klient może zapoznać się z dostępnymi opcjami i kosztami dostawy po dodaniu produktu do koszyka lub w inny sposób dostępny w sklepie.

4.        Szczegółowe zasady dostarczania przesyłek z produktami za pomocą przewoźnika określa regulamin tego przewoźnika, dostępny pod wskazanym przez niego adresem.

 

§10

Sposób płatności

 

1.      Klient może dokonać płatności:

1.1.  przelewem internetowym za pośrednictwem Przelewy24

2.      Usługodawca przyjmuje płatności w złotych polskich (PLN) lub w inny sposób przyjęty zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, chyba że indywidualna umowa z klientem przewiduje co innego.

3.      Usługodawca nie stosuje odroczonych form płatności ("na termin"), nie udziela leasingu, nie udziela indywidualnych rabatów, bonifikat, ani upustów poza tymi już opisanymi w sklepie.

 

DZIAŁ III

PRZETWARZANIE DANYCH I POLITYKA COOKIES

 

§11

Przedmiot regulacji

 

W niniejszym dziale określony został zakres danych uzyskiwanych przez usługodawcę od klientów, ich rodzaj oraz sposób korzystania z danych przez usługodawcę jak również prawa i obowiązki klientów z tym związane.

 

§12

Dane

 

1.        Usługodawca przetwarza dane osobowe, osób których dotyczą zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności prawa polskiego oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO).

2.        Administratorem danych osobowych klientów jest usługodawca, czyli KNK Production & Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pańskiej 96/83, 00-837 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS: 0000544559, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, REGON: 360831067, NIP: 5272730459.

3.        Zgoda klienta na przetwarzanie danych osobowych i związanie regulaminem jest dobrowolna i może być w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem; Brak zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych, szczególnie tych o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 3 regulaminu, zgodnie z zasadami regulaminu oznacza niemożliwość korzystania z niektórych usług usługodawcy, w tym składania zamówień.

4.        Zbierane są dwa rodzaje danych: podanych przez klienta, o których mowa w  § 5 ust. 2 i § 6 ust. 3 regulaminu oraz zebranych przez usługodawcę automatycznie, o których mowa w § 13 regulaminu. Przeglądanie sklepu możliwe jest bez podawania przez klienta danych, o których mowa w § 5 ust. 2 i § 6 ust. 3 regulaminu.

5.        Klient może żądać od usługodawcy dostępu do swoich danych, ich zmiany, usunięcia, zaniechania dalszego przetwarzania, przeniesienia danych a także wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych. Ponadto każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.        Zmianie lub usunięciu nie podlegają dane zbierane automatycznie, o których mowa w § 13 regulaminu, a zatem dane o zachowaniu klientów korzystających ze sklepu zbierane automatycznie za pośrednictwem plików cookies. Nie są to dane osobowe – nie można na ich podstawie zidentyfikować tożsamości klientów ani wprowadzonych przez nich danych.

7.        Jeżeli klient umieszcza w sklepie jakiekolwiek dane osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszania przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób.

8.        Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

9.        Zbierane dane, o których mowa w regulaminie (w szczególności w § 5 ust. 2, § 6 ust. 3 regulaminu) są wykorzystywane w celu:

9.1. zawarcia, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług elektronicznych, umów sprzedaży i umów o dzieło,

9.2. rozpatrywania ewentualnych reklamacji oraz zwrotu należności w przypadkach wskazanych w regulaminie,

9.3. informowania klientów o ofercie handlowej usługodawcy oraz podmiotów trzecich, 

9.4. udoskonalania usług usługodawcy,

9.5. pomiaru ruchu generowanego przez klientów w sklepie,

9.6. personalizacji ustawień sklepu, dostosowania serwisu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu, personalizacji przekazów marketingowych, zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności działania serwisu.

 

§ 13

Dane zbierane przez usługodawcę automatycznie – pliki cookies

 

1.        Podczas korzystania przez klientów ze sklepu  dodatkowo automatycznie zbierane są takie dane klienta jak: adres strony, adres IP, dane przeglądarki internetowej, dane ekranu, rozdzielczości.

2.        Dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu zbierane są za pomocą tzw. plików cookies, które są plikami wysyłanymi do urządzenia klienta używanego podczas przeglądania sklepu.

3.        Usługodawca korzysta z następujących rodzajów plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu klienta, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez klienta.

4.        Pliki cookies nie są szkodliwe dla urządzeń klientów i nie umożliwiają indywidualnej identyfikacji klientów. Pliki cookies używane przez usługodawcę nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu lub oprogramowaniu należącym do klienta.

5.        Klient nie wyrażający zgody na zapisywanie plików cookies może w każdej chwili wyłączyć możliwość ich zapisywania na swoim urządzeniu, w opcjach swojej przeglądarki internetowej, co może jednak przełożyć się na utrudnienie w korzystaniu ze sklepu i jakość usług elektronicznych przez usługodawcę.

6.        Kliknięcie przycisku [Rozumiem] (wyrażający akceptację na korzystanie z plików cookies) na wyświetlanym w sklepie oznacza zgodę na zapisywanie plików cookies na urządzeniu klienta.

7.        Instrukcje jak wyłączyć pliki cookies są wskazane m.in. na adresach następujących przeglądarek internetowych:

7.1.   przeglądarki Internet Explorer

7.2.   przeglądarki Google Chrome

7.3.   przeglądarki Safari

7.4.   przeglądarki Opera

7.5.   przeglądarki Mozilla Firefox

 

§14

Bezpieczeństwo danych klientów

 

1.        Usługodawca zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych klientów poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych jak i technicznych, których celem jest uniemożliwienie bezprawnego pozyskania, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych klientów przez podmioty trzecie do tego nieuprawnione. Usługodawca podejmuje również działania mające na celu zapobieżenie przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu danych klientów.

2.        Usługodawca zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych danych osobowych właściwym organom władzy bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

3.        Usługodawca oświadcza, że powierza przetwarzanie danych osobowych klienta podmiotom świadczącym na rzecz Usługodawcy lub bezpośrednio Klienta usługi w zakresie niezbędnym do wykonania umowy zawartej z klientem.

4.        Usługodawca nie przechowuje danych klientów dłużej niż jest to konieczne, ze względu na cele wskazane wyraźnie w regulaminie i powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

5.        Usługodawca nie przetwarza danych osobowych klienta po zakończeniu korzystania z usługi elektronicznej. Po zakończeniu korzystania przez klienta z usługi elektronicznej usługodawca może przetwarzać tylko te spośród danych które są:

5.1.   niezbędne do rozliczenia umowy sprzedaży lub umowy o dzieło oraz dochodzenia roszczeń z tego tytułu,

5.2.   niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług elektronicznych, za zgodą klienta,

5.3.   niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi elektronicznej, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa,

5.4.   dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 

DZIAŁ IV

UPRAWNIENIA Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI

 

§ 15

Wyłączenie odpowiedzialność usługodawcy z tytułu rękojmi

 

1.      Usługodawca nie udziela klientom rękojmi (na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów będących przedsiębiorcami z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia) na produkty (w szczególności, z uwagi na specyfikę zamówień wyłączone jest prawo klienta do zgłaszania żądań naprawy rzeczy, wymiany rzeczy na wolną od wad, obniżenia ceny, czy też prawo odstąpienia od umowy).

2.      Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia przechodzi na klienta z chwilą wydania przesyłki przez usługodawcę przewoźnikowi.

3.      Usługodawca nie ponosi wobec klienta jakiejkolwiek odpowiedzialności za jakiekolwiek wady lub nieprawidłowe wykonanie produktów, bez względu na to czy produkty te zostały uzyskane przez klienta w ramach umowy sprzedaży czy umowy o dzieło. Usługodawca nie odpowiada wobec klienta również za uszkodzenia w transporcie, uszkodzenia w produktach powstałe z winy usługodawcy, ani błędne wykonanie umowy o dzieło, także wynikłe z jego winy.

 

 

§ 16
Gwarancja jakości

 

1.      Usługodawca nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane lub zmieniane przez siebie produkty. Produkty mogą być jednak objęte gwarancją jakości udzieloną przez inny podmiot (gwaranta), w szczególności producenta produktu.

2.      Jeżeli na dany produkt inny podmiot udzielił gwarancji jakości, zakres i uprawnienia dla klienta wynikające z gwarancji jakości określone zostały przez ten podmiot.

3.      Jeżeli na określony produkt udzielona została gwarancja jakości i klient zamierza wykonywać swoje uprawnienia wskazane w dokumencie gwarancyjnym lub przepisach powszechnie obowiązującego prawa, może przesłać reklamację z tytułu gwarancji bezpośrednio do usługodawcy, ze wskazaniem, iż wykonuje on uprawnienia z tytułu gwarancji. Usługodawca w tym przypadku przekaże reklamację do gwaranta. Usługodawca jest w tym wypadku wyłącznie pośrednikiem pomiędzy klientem a gwarantem.

 

 

DZIAŁ V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 17

1.      Link do regulaminu wyświetlany będzie w sklepie. Każdorazowo regulamin zawierać będzie datę od jakiej obowiązuje w danym brzmieniu oraz linki do wcześniejszych wersji.

2.      Celem zadawania pytań związanych z funkcjonowaniem usługodawcy, produktów, klient może użyć środków wskazanych w § 2 ust. 8 regulaminu.

3.      Usługodawca może w każdej chwili zmienić wszelkie postanowienia regulaminu, wskazując jednocześnie, na stronie internetowej usługodawcy, termin wejścia w życie danej zmiany.

4.      Wszelkie spory między klientem a usługodawcą rozpatrywać będą sądy właściwe ze względu na siedzibę usługodawcy, a właściwe jest prawo polskie.

 

 

 


  • Rejestracja

Zarejestruj nowe konto
Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego lub Zresetuj hasło